دتکتورها

  • دتکتور گازهای سمی و اکسیژن
  • دارای استاندارد IP66 برای کاربردهای فضای باز
  • تایید شده توسط استانداردهای اروپایی و آمریکایی
  • عمر عملکردی 2 ساله