دتکتورهای گاز چندگانه نوتیفایر

  • امکان ارتباط بین 2 دتکتورImpact Pro
  • فعال سازی 2 مسیر ارتباطی در محیط های دشوار
  • افزایش ایمنی و امکان مانیتورینگ از راه دور
  • مطابق با مقررات مربوطه
  • ارائه در مسیر تبادل پیام