اطفا حریق اسپرینکلرTYCO

دریافت کاتالوگ

این اسپرینکلر ها با فراهم کردن پوششی حدود 18.2 متر مربع دو برابر بیشتر از اسپرینکلرهای گذشته، فضای مورد حفاظت را مورد پوشش قرار می دهند.این اسپرینکلر قائم با توجه به نسخه 2013 استاندارد NFPA13 برای حفاظت از فروشگاه های کوچک مناسب است